Photo_Barry
Prof. Marguerite Barry

_______________
__________________

University College Dublin (Irlandia)

Zainteresowania badawcze w zakresie etyki w projektowaniu interaktywnym, technologii komputerowych skoncentrowanych na człowieku w celu wspierania dobrego samopoczucia. Współpracownik Centrum Badawczego SFI zajmującego się badaniami nad zasobami cyfrowymi w Irlandii oraz kierownik w Centrach SFI zajmujących się szkoleniami badawczymi w zakresie rzeczywistości cyfrowej i uczenia maszynowego.

Photo_Alessio-Bartolacelli
Prof. Alessio Bartolacelli

_______________
__________________

University of Macerata (Włochy)

Profesor nadzwyczajny prawa biznesowego i europejskiego prawa spółek. Laureat grantu Jean Monnet Chair in Business Law in the European Union and Sustainable Economy. Stypendysta Marie Curie & TRENTINO Fellow na Uniwersytecie w Trydencie. Zainteresowania badawcze m.in.: prawo spółek, szczególnie MSP.

Prof. Ilona Biernacka-Ligięza

________________
Koordynator Naukowy projektu Reinitialise
UMCS

Realizowała ponad 10 międzynarodowych grantów badawczych; autorka 10 monografii oraz ponad 100 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze m.in.: media lokalne, komunikowanie masowe, demokracja lokalna, globalizacja, glokalizacji, media i polityka.

Photo_Bleaden
 Andy Bleaden

________
_______________

Dyrektor
European Connected Health Alliance

Dyrektor ds. ekosystemów i członkostwa ECHAlliance. Rozwinął i zbudował dużą sieć ponad 55 globalnych ekosystemów w zakresie zdrowia cyfrowego oraz sieć liczącą ponad 750 organizacji. Dr Andy Bleaden posiada ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie finansowania ochrony zdrowia i opieki społecznej.

dr Lorenzo Compagnucci 

___________
_______________

University of Macerata (Włochy)

Zainteresowania badawcze: Trzecia Misja Uniwersytetu, przedsiębiorczość i innowacyjność, blockchain, zrównoważony rozwój, przemysł kulturalny i kreatywny. Członek m.in. komitetu naukowego Italian Society of Economic and Industrial Policy. (Współ)autor artykułów recenzowanych w międzynarodowych czasopismach prezentowanych na konferencjach w Europie, Azji, Afryce i USA.

Prorektor Politechniki Lubelskiej Profesor Dariusz Czerwiński
Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni

Prorektor ds. ogólnych
i rozwoju
Politechnika Lubelska

Kierownik Katedry Informatyki.
Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Kanazawa University w Japonii.
Główne kierunki badań to: chmury komputerowe, sieci sensoryczne, eksploracja danych. Członek branżowych stowarzyszeń i komitetów. Autor ponad 150 publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.
Zdobywca wielu nagród i wyróżnień naukowych

Profesor Mirosław Czuczwar
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Od 2014 r. kieruje II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie. Do głównych zainteresowań naukowych należy zaliczyć badania w zakresie: patofizjologii padaczki, wpływu leków przeciwpadaczkowych na procesy związane z neurodegeneracją, działania substancji endo- i egzogennych na ochronne działanie leków przeciwpadaczkowych w różnych modelach padaczki eksperymentalnej i in. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii, Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Opieki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu. Pomysłodawca i organizator Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Ciężkiej Niewydolności Wielonarządowej.

Prof. Benedetta Giovanola

_________________
Prorektor ds. Współpracy
Międzynarodowej
Uniwersytet w Maceracie

Profesor nadzwyczajny w zakresie Etyki na Uniwersytecie w Maceracie. Wykładowca na Uniwersytecie Tufts (USA) oraz Uniwersytecie MIGMO (Rosja). Członek zarządu Włoskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej, była także członkiem zarządu Włoskiego Stowarzyszenia Etyki. Jest Koordynatorem i Partnerem wielu projektów badawczych z zakresu etyki mediów, etyki cyfrowej i etyki gospodarczej. Wygłosiła ponad 100 wykładów w instytucjach akademickich w Europie, Azji i Ameryce Północnej, opublikowała 7 książek i ponad 80 artykułów w wiodących międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach.

Zdjęcie przedstawia Łukasza Gołąbka
Łukasz GołąbekWiceprezes
Netrix Group Sp. z o.o.

Konsultant PARP, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, specjalista w zakresie projektów start-up. Członek Lubelskiego Zespołu Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, jak też komitetu oceny projektów Platformy Startowej WAB. Ekspert ds. wdrażania innowacji, nowych produktów i usług. Członek Rady Klastra Lubelska Medycyna.

Anna Goławska
Anna Goławska


Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie ZdrowiaOdpowiedzialna za obszar informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Od 2009 r. związana z Ministerstwem Zdrowia, od początku swojej pracy w administracji publicznej zajmowała się wdrażaniem środków europejskich dedykowanych dla sektora zdrowia. Od 2015 r. realizowała zadania związane z szeroko pojętym e- zdrowiem. Od grudnia 2018 do października 2020 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów publicznych, zarządzania projektami IT oraz funduszami europejskimi, w tym KPO oraz REACT-EU. Wśród najważniejszych działań związanych z innowacyjnością ochrony zdrowia realizowanych przez Annę Goławską w 2021 roku znajduje się wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, mojeIKP szeregu rozwiązań telemedycznych oraz dalsza informatyzacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Bartłomiej Groblewski
Dr n. med. Bartłomiej Grobelski

Koordynator Regionalny
Europejskiej sieci EIT
Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Z EIT Health współpracuje od 2016 roku. W ramach Centrum Innowacji i Transferu Technologii odpowiada za prace sekcji: Transferu Technologii, Programów Akceleracyjnych, Badań Klinicznych, Działu Rozwoju Systemów Opieki Zdrowotnej oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Prezes Zarządu  spółki celowej UMED Sp. z o.o., której misją jest aktywne tworzenie ekosystemu innowacji wyrażonego w liczbie działających start-upów z udziałami alma mater. Członek Rady Fundacji FUMED działającej na Rzecz UM w Łodzi, która realizuje szereg aktywności proinnowacyjnych ukierunkowanych na wspieranie rozwoju uczelni oraz jej pracowników naukowych. Ekspert oceniający RPO, OPi, PARP, KI ABAN, juror konkursów E(x)plory.

dr Ewelina Iwanek


Prezes Zarządu
Fundacja „OIC Poland”Doktor nauk prawnych, Prezes Zarządu Fundacji „OIC Poland” koordynującej Platformę Startowej Unicorn Hub. Kierownik projektów finansowanych ze środków UE i koordynator projektów międzynarodowych. Trener w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami międzynarodowymi. Jest zatwierdzonym przez PARP konsultantem KSU dla MŚP w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, usług szkoleniowych i informacyjnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Elżbieta Iwanicka

Prezes Zarządu
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy
Polskiej, oddział w Lublinie


Posiada bogate doświadczenie w zakresie wspierania i angażowania seniorów. Od 2009 roku jest koordynatorem Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów. Jest również aktywnym członkiem „Age Platfrom” w Brukseli, w ramach której brała udział w licznych międzynarodowych projektach wspierających osoby starsze. Jest także członkiem regionalnej Rady ds. Polityki Senioralnej w Lublinie. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska  

Prorektor ds. Osobowych
i Rozwoju Kadry
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kieruje Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w SPSK nr 1 w Lublinie. Laureatka wielu nagród w tym Rektora UML za osiągnięcia naukowe, oraz nagrody Ministra Zdrowia. W latach 2015-2018 pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Od 2016 roku jest Prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

Robert Ługowski
Robert Ługowski 


Partner Zarządzający, Cobin Angels
Członek Zarządu, European Business Angels Network (EBAN) 

Przedsiębiorca i inwestor w spółki na wczesnym etapie rozwoju. Specjalizuje się w dyfuzji innowacji, organizacji i rozwoju nowych przedsięwzięć oraz modeli biznesowych. Jest członkiem rad nadzorczych i organów kontrolnych kilkunastu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na Giełdzie Londyńskiej. Pracował na najwyższych stanowiskach menedżerskich w globalnych firmach technologicznych, takich jak Xerox, Hewlett-Packard czy Atos. Nadzorował i odpowiadał za realizację innowacyjnych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej, Izraelu, Egipcie i Turcji. Pełnił szereg funkcji w organizacjach branżowych m.in. jako członek zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i Warsaw Executive MBA Alumni Association Jest inicjatorem Konfederacji Business Angels Poland. Pełni rolę mentora dla założycieli start-upów oraz jest członkiem jury w konkursach dla startupów (np. MIT Enterprise Forum, Microsoft Imagine Cup, PWC expert). 

Damian Malec 

Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki
i Wspierania Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Posiada doświadczenie współpracy z przedsiębiorcami i w realizacji działań związanych z promocją gospodarczą i rozwojem przedsiębiorczości w województwie. Zastępca Dyrektora bezpośrednio zarządzający aktualizacją, wdrażaniem i ewaluacją Regionalnej Strategii Innowacji.

Aleksandra Mościcka
mgr inż. Aleksandra Mościcka-Studzińska

Zastępca dyrektora Działu Zarządzania Ekspertami
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Koordynator obszaru farmacji i biotechnologii. Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Telford College w Edynburgu. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Młodych Naukowców. Brała udział w polskich i międzynarodowych projektach badawczych związanych z systemami terapeutycznymi i kontrolowanym podawaniem leków. Od 2007 r. związana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za programy z obszaru medycyny, farmacji i biotechnologii, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Prof. dr hab. Marek Niezgódka 

Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski


Kierownik lub koordynator wielu projektów badawczych i badawczo-naukowych (m.in. KARDIONET, SYNAT, POWIEW), ekspert i doradca z zakresu nauk matematycznych, informatycznych i in. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji o zasięgu międzynarodowym.

Prof. Zbigniew Pastuszak
dr hab. Zbigniew Pastuszak Prof. UMCS

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
UMCS

Pełni funkcję kierownika Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki na Wydziale Ekonomicznym UMCS oraz przewodniczącego Komisji Ekonomii i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Jest członkiem zespołów konsultacyjnych, przygotowujących strategie rozwoju Lublina i województwa lubelskiego do 2030 roku. Jest Przewodniczącym Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przy Prezydencie Lublina. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, konsultingowe i biznesowe.

Michał Ptaszyński
Michał Ptaszyński

Dyrektor w Departamencie
Rozwoju Cyfrowego
Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej

W Departamencie Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej był odpowiedzialny za programowanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w perspektywie finansowej 2014 -2020. Odpowiada za ten obszar również w nowej perspektywie. Główne zagadnienia, którymi się zajmował, związane były z budową infrastruktury internetowej, e-administracją oraz rozwojem e-umiejętności. Posiada bogate doświadczenie w koordynacji i wdrażaniu funduszy strukturalnych w Polsce.
W swoim dorobku zawodowym posiada również współpracę międzynarodową, m.in. projekty twinningowe z partnerami z Rumunii jak również organizację wizyt studyjnych w szeregu krajów UE.

Konrad Rejdak
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak 


Kierownik Kliniki Neurologii
SPSK 4 w Lublinie


Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii i prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Zasiada w Panelu Naukowym Europejskiej Akademii Neurologii. Jest beneficjentem wielomilionowych grantów, które otrzymał na przeprowadzenie badań dotyczących m.in. skuteczności kladrybiny w leczeniu miastenii czy zastosowania amantadyny w leczeniu Covid-19. prof. Konrad Rejdak znalazł się w rankingu 100 najbardziej wpływowych osób polskiej medycyny opublikowanym przez „Puls Medycyny”.

prof. Robert Rejdak
Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak 

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Od roku 2011 kieruje Kliniką Okulistyki Ogólnej, a od 2021 roku Katedrą i Kliniką Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2004-2019 był zatrudniony w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Od 2011 roku jest wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego z zakresu chirurgii witreoretinalnej w ESASO w Lugano w Szwajcarii. W styczniu 2019 roku prof. Robert Rejdak został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna.

Radosław Rola
Prof. dr hab. med. Radosław Rola 

Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


W latach 2002-2007 pracował w Klinice Neurochirurgii UCSF (USA). Od 2009 pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCH), od 2012 roku Przewodniczącego Komitetu Członkowskiego oraz Redaktora Naukowego Zarządu Głównego PTNCH a od 2013 Delegata Polski do Sekcji Neurochirurgii UEMS. Od 2008 jest również członkiem Komitetu Badań Naukowych EANS. Od 2014 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie neurochirurgii dla województwa lubelskiego. Od 2011 roku jest recenzentem w NCN a od 2017 roku członkiem Paneli Ekspertów NZ4 i NZ5.

Mariusz Sagan
dr Mariusz Sagan 

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin

Ekspert i praktyk w zakresie stymulowania rozwoju strategicznego w tym rozwoju miast, rozwoju ekosystemów gospodarczych i przedsiębiorczości, wykładowca w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i miejskiego, międzynarodowego biznesu i zarządzania firmą. Członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna.

Magdalena Stachyra 

Prezes Zarządu
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny


Absolwentka Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej na kierunku Executive MBA. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia w gospodarce i administracji publicznej. Zawodowo związana z samorządem. Pracując w UM Gdańsk uczestniczyła w przygotowaniach do Euro 2012 oraz  koordynowała projekty finansowane ze środków UE. Wieloletnia kontrolerka Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, audytująca jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. W latach 2019-21 wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie.

dr n. med. Radosław Starownik

Dyrektor Naczelny
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 4 w Lublinie

Stanowisko Dyrektora w SPSK Nr 4 pełni od 1 czerwca 2018 roku. Do 31 maja 2017 r. zajmował stanowisko zastępcy lekarza kierującego Oddziałem Urologii i Onkologii Urologicznej, będąc równolegle pracownikiem dydaktyczno-naukowym Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia oraz menadżerskich studiów podyplomowych MBA. Członek Rady Klastra Lubelska Medycyna.

Tomasz Szymajda

Prezes Zarządu
Puławski Park Naukowo-
Technologiczny

Puławski Park Naukowo-Technologiczny-lider projektu Platforma Startowa–Wschodni Akcelerator Biznesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dedykowanego wsparciu start-upów z branży IT/ICT, ekologicznej, spożywczej, produktów rolno-spożywczych oraz lider ogólnopolskiego pilotażowego programu Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii wspierania innowacyjności w Polsce Strefa Pomysłodawcy.

Photo_Tiribelli
dr Simona Tiribelli

______________
___

University of Macerata (Włochy)

Stypendystka Fundacji Fulbrighta w dziedzinie etyki sztucznej inteligencji w MIT Media Lab. Dyrektor ds. Etyki w MIT-Harvard Institute for Technology and Global Health oraz Specjalistka ds. Etyki AI w PathCheck Foundation. Doktorantka w zakresie Global Studies Justice, Rights, Politics. Zainteresowania badawcze: kwestie moralne związanych ze sztuczną inteligencją i etycznym wymiarem technologii opartych na algorytmach.

Photo_Vanrumste
Prof. Bart Vanrumste

________________
____________

KU Leuven (Belgia)

Zainteresowania badawcze: wsparcie decyzyjne ICT w opiece zdrowotnej, w szczególności active assisted living. Autor ponad 90 artykułów recenzowanych w międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Redaktor naczelny IEEE-Journal of Biomedical and Health Informatics.

piotr.wacinski
dr hab. n. med. Piotr Waciński 

____________
Adiunkt w Katedrze i Klinice Kardiologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracował w Klinice Kardiologii w Genewie, Szwajcaria oraz  w Montreal Heart Institute w Kanadzie. Odbył kurs z zarządzania w Executive Management of Medical Science w Haas Scholl of Business w Berkeley, USA.  Jest samodzielnym operatorem zabiegów strukturalnych serca (TAVI,LAAC, MitraClip) i jedyny w Polsce egzaminator  zabiegów wykorzystujących laser (ELCA) w angioplastyce naczyń wieńcowych.  Expert Advisor Komisji Europejskiej w dziedzinie nowych urządzeń medycznych. Członek Rady Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie. Od 1.03.2021 r. Kierownik Klinicznego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej SPSK4.

Photo_Zito
Prof. Domenico Zito

________________
____________

Aarhus University (Dania)

Jest autorem ponad 150 artykułów w recenzowanych międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych, kilku książek i rozdziałów w książkach. Jego zainteresowania badawcze obejmują mikro-nano-elektroniczne systemy dla nowo powstających systemów komunikacji danych, tworzenia sieci, przetwarzania i przetwarzania danych, bezkontaktowych aplikacji do wykrywania i obrazowania w wielu dziedzinach, takich jak ICT, zdrowie, bezpieczeństwo, transport i środowisko.