Transmisja online

Inicjatywa konferencji powstała w środowisku Klastra Lubelska Medycyna – największego klastra w obszarze zdrowia i medycyny w Polsce. Jej współorganizatorami są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Medyczny w LublinieUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Środowisko Klastra Lubelska Medycyna to środowisko eksperckie w zakresie wielu specjalizacji medycznych, środowisko tworzące sprawny ekosystem innowacji, w którym wsparcie otrzymują zarówno innowatorzy i startupy z branży, ale również dojrzałe firmy. Projekty Klastra w zakresie aktywności innowacyjnej zostały wyróżnione przez ekspertów w podsumowaniu badania prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Benchmarking Klastrów – edycja 2020.  

Środowisko Klastra to również innowacyjne projekty w obszarze e-zdrowia oraz współpraca międzynarodowa z najbardziej innowacyjnymi, eksperckimi ośrodkami z Europy.

Konferencja jest skierowana do szerokiego grona interesariuszy związanych z obszarem e-zdrowia: przedstawicieli administracji publicznej, uniwersytetów i instytutów badawczych, podmiotów leczniczych w tym szpitali publicznych, ośrodków innowacji, akceleratorów, inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, sieci aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych, klastrów i  przedsiębiorstw i startupów z obszaru medycyny i zdrowia  oraz z branży ICT, organizacji zrzeszających osoby o szczególnych potrzebach (w tym działających na rzecz pacjentów, seniorów i  osób niepełnosprawnych) oraz szerokiego grona innowatorów i użytkowników końcowych zainteresowanych tematyką rozwoju innowacji w obszarze e-zdrowia.

Podczas konferencji zaprezentujemy najważniejsze instytucje tworzące system wsparcia dla innowacji w e-zdrowiu oraz ich rolę w systemie, aktualne trendy, projektowane i wdrażane rozwiązania. Omówimy rolę użytkownika końcowego, technologiczne, prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrożeń i komercjalizacji.

Konferencja jest znakomitą okazją dla osób zarządzających i innowatorów do poznania instytucji kluczowych dla rozwoju systemu wsparcia w obszarze innowacji w e-zdrowiu zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, zrozumienia ich roli i oferty.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie sympozjum naukowe w dniu 7 września w ramach projektu Reinitilise finansowanego z programu Horyzont 2020, którego liderem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (partnerzy: KU Leuven, Uniwersytet w Maceracie, Eurocentro) dotyczące ochrony podstawowych praw w wykorzystaniu technologii cyfrowych w obszarze e-zdrowia.

Konferencja rozpocznie się za:

Timer expired