Konferencja rozpocznie się za:

Timer expired

Żywność, jej jakość i bezpieczeństwo, jest jednym z wiodących tematów polityk społecznych i gospodarczych. Dlatego w Polsce należy do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS 2 – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego). Żywność wysokiej jakości jest inteligentną specjalizacją województwa lubelskiego zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, a zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna inteligentną specjalizacją Lublina wpisaną do Strategii Lublin 2030.

W Europie przemysł spożywczy to największy sektor produkcji i zatrudnienia. Natomiast zdrowe społeczeństwo i profilaktyka zdrowia jest jednym z głównych priorytetów rozwojowych.  Dlatego ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa żywności jest bardzo silnie zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej i stanowi jeden z filarów ochrony zdrowia.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga całościowego podejścia do całego łańcucha żywnościowego, począwszy od otrzymania wysokiej jakości płodów rolnych i pasz, po odpowiednią technologię produkcji i bezpieczną sieć obrotu handlowego.

Żywności w takim ujęciu będzie poświęcona kolejna już z cyklu dedykowanego zaawansowanym technologiom, międzynarodowa konferencja LubTech Smart Food 2023 (LubTech Inteligentna Żywność 2023), która odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Organizatorami konferencji są Gmina Lublin i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, które są zaangażowane we współpracę z otoczeniem społeczno –gospodarczym, między innymi w ramach inicjatywy Klastra Lubelska Medycyna, zrzeszającego ponad 170 podmiotów związanych z szeroko rozumianym obszarem zdrowia.

Współorganizatorzy konferencji : Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, oraz partnerzy merytoryczni, to uniwersytety i instytuty badawcze będące członkami Klastra.

Inteligentna żywność (smart food), to żywność dostosowana do aktualnych i przyszłych trendów w obszarze zdrowia, żywności i żywienia, zgodnie z oczekiwaniami rynku i konsumentów, w całym cyklu wartości gospodarki obiegu zamkniętego, od gleby, poprzez uprawę, nawożenie, technologie produkcji, produkt (w tym opakowanie ), dystrybucję na rynku i zagospodarowanie odpadów.

Podczas konferencji zaprezentujemy kompetencje kluczowych podmiotów w tym obszarze z Lublina i województwa lubelskiego: uniwersytetów, instytutów badawczych i firm na przykładzie realizowanych przez nie kluczowych projektów oraz zakresu współpracy w regionie, w kraju oraz z zagranicą.

Zaprezentujemy ich potencjał badawczy, ofertę laboratoriów i zakresy akredytacji oraz historie sukcesu w zakresie budowania partnerstw i współpracy w obszarze innowacji.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski.

Do kogo skierowana jest konferencja ?

Do wszystkich, którzy interesują się tym tematem, a szczególnie do jednostek naukowych, firm , platform startowych i start-upów, grup producenckich i spółdzielni produkcyjnych, klastrów, funduszy inwestycyjnych, organizacji rządowych i pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej, innowatorów, przedstawicieli  branży IT, którzy są zainteresowani lub już pracują nad rozwiązaniami cyfrowymi dla rolnictwa i sektora spożywczego.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo nad jakimi nowymi technologiami i rozwiązaniami pracują obecnie podmioty z obszaru rolnictwa, żywności  i żywienia, które z nich są już wdrożone lub wdrażane, jakie projekty są realizowane,  w  jakich instytucjach należy szukać  wsparcia ekspertów, gdzie i w jakich laboratoriach można oceniać i testować innowacyjne rozwiązania, gdzie szukać partnerstw dla realizacji swoich projektów, jaką pomoc doradczą i finansową można uzyskać i kto ją zapewnia, jaką rolę w procesie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań  pełnią poszczególne instytucje w ramach ekosystemu innowacji.