8.00-8.30

Rejestracja uczestników


8.30-9.00

Otwarcie konferencji

 • Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski
 • Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk
 • Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 • Rektor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej – Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

9.00-10.30

Panel I
Temat: Innowacje w e-zdrowiu – trendy, cele, krajowy system wsparcia

Moderator: Józef Szopiński

Uczestnicy:

 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Anna Goławska
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Michał Ptaszyński
 • Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Ekspertami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Aleksandra Mościcka-Studzińska
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Piotr Zabadała

10.30-10.45

Przerwa kawowa


10.45-12.30

Panel II
Temat: Transformacja cyfrowa w systemie opieki medycznej – dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy 

Moderator: Prof. dr hab. Marek Niezgódka (10 minut prezentacji i dyskusja panelowa) Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (CNT)Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN, stały przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej w Zespole Doradczym ds. Strategii Rozwoju eInfrastructures, autor i koordynator dokumentu programowego MNiI: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2020, członek Zespołu Ekspertów EUA (European University Association) ds. Otwartej Nauki (delegat KRASP), Przewodniczący Rady Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Uczestnicy:

 • Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
 • Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej – dr hab. inż. Dariusz Czerwiński
 • Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – dr hab. Zbigniew Pastuszak
 • Prof. dr hab. n. med. Radosław Rola – Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Prof. dr hab. Mirosław Czuczwar – II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Dr hab. n. med. Piotr Waciński – Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

12.30-13.00

Przerwa obiadowa


13.00-14.30

Panel III
Temat: Prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrażania innowacji w obszarze e-zdrowia

Moderator: Prof. Ilona Biernacka-Ligięza, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Była profesorem wizytującym w University of North Carolina, University of Macerata oraz Canterbury Christ Church University. Realizowała ponad 10 międzynarodowych grantów badawczych. Autorka 10 monografii oraz ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia: mediów lokalnych, komunikowania masowego, mediów cyfrowych, komunikacji międzykulturowej, demokracji lokalnej, globalizacji, glokalizacji, mediów i polityki, mediów i tożsamości, mniejszości w lokalnej sferze publicznej. Jest Koordynatorem Naukowym w projekcie Reinitilise

Uczestnicy:

 • University of Macerata (Włochy) – Prof. Benedetta Giovanola
 • University of Macerata (Włochy) – dr Simona Tiribelli
 • University of Macerata (Włochy) – Prof. Alessio Bartolacelli
 • University of Macerata (Włochy) – dr Lorenzo Compagnucci
 • Aarhus University (Dania) – Prof. Domenico Zito
 • KU Leuven (Belgia) – Prof. Bart Vanrumste

14.30 -14.45

Przerwa kawowa


14.45-16.30

Panel IV
Temat: Znaczenie europejskich, krajowych i regionalnych ekosystemów innowacji

Moderator: dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Ekspert i praktyk w zakresie stymulowania rozwoju strategicznego w tym rozwoju miast, rozwoju ekosystemów gospodarczych i przedsiębiorczości, wykładowca w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i  współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i miejskiego, międzynarodowego biznesu i zarządzania firmą. Członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna


Uczestnicy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości – Damian Malec
 • Partner Zarządzający, Cobin Angels, Członek Zarządu, European Business Angels Network (EBAN) – Robert Ługowski
 • Koordynator Regionalny Europejskiej sieci EIT, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Dr n. med. Bartłomiej Grobelski
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie – Dyrektor Radosław Starownik
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Platforma Startowa Unicorn Hub) – Prezes Zarządu dr Ewelina Iwanek 
 • Puławski Park Naukowo-Technologiczny (Platforma startowa WAB) – Prezes Tomasz Szymajda  
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – Prezes Magdalena Stachyra   
 • Ośrodek Innowacji Netrix Group sp. z o.o – Wiceprezes Zarządu Łukasz Gołąbek
 • Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej oddział w Lublinie (Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku) – Prezes Elżbieta Iwanicka

16.30-16.40

Zakończenie konferencji 

* Agenda konferencji może ulec zmianie